Subscribe Now

Trending News

AVÍS LEGAL

Avís legal i informació sobre les condicions d’ús de www.enxaneta.org

Dades identificatives del titular de la web

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades:
El titular d’aquesta website és: AFA Enxaneta amb domicili C/ Sometent Castella, 169 de Terrassa, amb número CIF: G-63594261 Inscrit al registre XXXXX.

Telèfon de contacte: 937 80 82 79
Correu electrònic de contacte: ampa@enxaneta.org

La present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini www.enxaneta.org assumeixen i es comprometen a respectar.

Definicions

“Pàgina”, domini www.enxaneta.org que es posa a la disposició dels Usuaris d’Internet.

“Usuari”, persona física o jurídica que utilitza o navega per la Pàgina.

“Contingut”, són les pàgines que conformen la totalitat del domini www.enxaneta.org, les quals conformen la informació i els serveis que AFA Enxaneta posa a la disposició dels Usuaris d’Internet. En elles es contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logotips, tecnologia, enllaços, textures, dibuixos, arxius de so i/o imatge, enregistraments, programari, aspecte, disseny gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut en la Pàgina.

“Web”, paraula tècnica que descriu el sistema d’accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació tals com java, javascript, PHP, o altres, etc. En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini Internet són el resultat de la informació que el titular posa a la disposició dels Usuaris d’Internet.

“Enllaç”, tècnica per la qual un Usuari pot navegar per diferents pàgines de la Web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l’enllaç.

“Cookies”, mitjà tècnic per a la traçabilitat i seguiment de la navegació en els llocs Web. Són petits fitxers de text que s’escriuen en l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privadesa, pel què AFA Enxaneta avisarà oportuna i fefaentment de la seva utilització en el moment que s’implantin en la Pàgina.

Condicions d’ús

La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d’usuari de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina.
Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions per la qual cosa la versió publicada per AFA Enxaneta pot ser diferent a cada moment que l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions que accedeixi a la Pàgina.
A través de la Pàgina, AFA Enxaneta facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet per AFA Enxaneta o per tercers autoritzats.
L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la Pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dintre dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.
A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per AFA Enxaneta, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).
L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, tals com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al que tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització escrita i explícita d’AFA Enxaneta, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets d’AFA Enxaneta o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts pel seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines Web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i/o dels Continguts.

Propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Pàgina són propietat de AFA Enxaneta o, si s’escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre els esmentats Continguts.
D’igual manera els Continguts són propietat intel·lectual de AFA Enxaneta, o de tercers si s’escau, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat d’AFA Enxaneta o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de AFA Enxaneta o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Enllaços

Aquelles persones que es proposin establir enllaços entre la seva pàgina Web i la Pàgina haurien d’observar i complir les condicions següents:

  • No serà necessària autorització prèvia quan l’enllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’enllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de AFA Enxaneta.
  • No es crearan “marcs” (“frames”) amb les pàgines Web ni sobre les pàgines Web de AFA Enxaneta.
  • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre AFA Enxaneta, els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels usuaris de les Pàgina, o dels continguts subministrats.
  • No es declararà ni es donarà a entendre que AFA Enxaneta ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o llocs a la disposició de la pàgina Web en la qual s’estableix l’enllaç.
  • La pàgina Web en la qual s’estableixi l’enllaç només podrà contenir lo estrictament necessari per a identificar la destinació de l’enllaç.
  • La pàgina Web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol drets de tercers.

Disponibilitat de la Pàgina

AFA Enxaneta no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si s’escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Per tant, AFA Enxaneta no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
AFA Enxaneta exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin haver a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.
La funció dels enllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests enllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació alguna.
AFA Enxaneta no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels enllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.
L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part de AFA Enxaneta de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, AFA Enxaneta no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Qualitat de la Pàgina

Per l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de la Pàgina, AFA Enxaneta realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts.
La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

Limitació de responsabilitat

AFA Enxaneta exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions per part de AFA Enxaneta a l’Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

Disponibilitat dels Continguts

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. AFA Enxaneta, no obstant això, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, AFA Enxaneta advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

AFA Enxaneta és conscient de la importància de la privadesa de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida de les mateixes, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’entitat.
Durant la navegació a través de la web www.enxaneta.org és possible que es sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis establerts a l’efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva la seva recopilació.
A aquests efectes, la informació particular de cada tractament de dades s’adjuntarà al costat dels formularis web, essent comú a tots ells el responsable del fitxer: AFA Enxaneta amb domicili al carrer C/ Sometent Castella, 169, 08225, Terrassa, així com el lloc i forma d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que haurà de formalitzar-se mitjançant una comunicació escrita a l’adreça indicada anteriorment incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent.
En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d’un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior.
D’altra banda, AFA Enxaneta ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l’accés a les diferents seccions del web www.enxaneta.org, aplicant les mesures de seguretat contemplades en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Jurisdicció

Per a quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts que intervenen es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Legislació aplicable

L’avís Legal es regeix per la legislació espanyola.
Copyright © 2020AFA Enxaneta (en relació als continguts de la web)
Copyright © 2020 AFA Enxaneta (en relació als aspectes de marca i imatge corporativa) per al què ha cedit els drets d’ús a AFA Enxaneta mitjançant acord de col·laboració que inclou, entre d’altres, la utilització conjunta de la marca i imatge corporativa.
Reservats tots els drets d’autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.