Subscribe Now

Trending News

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Condicions de protecció de dades de caràcter personal

AFA Enxaneta, l’informa, d’acord amb l’article 13 del Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (endavant, RGPD), que incorpora les seves dades personals amb el seu consentiment a un fitxer automatitzat de la nostra propietat, a fi i efecte de gestionar la seva sol·licitud i informar-li sobre l’oferta educativa de Escola Infantil Virolai.

El responsable del tractament és AFA Enxaneta amb domicili C/ Sometent Castella, 169 de Terrassa, amb número CIF: G-63594261, amb email de contacte ampa@enxaneta.org i número de telèfon 937 34 94 25. Per a qualsevol qüestió relativa a aquest tractament de dades es pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades, per email a ampa@enxaneta.org o en el número de telèfon 937 34 94 25. En particular, davant d’ell, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, com també el dret a no estar subjecte a decisions individualitzades automatitzades. En tot cas, recordi que sempre pot presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

La finalitat del tractament és la de comunicar-li qualsevol informació relacionada amb la seva sol·licitud sobre l’oferta educativa de AFA Enxaneta.

Es garanteix la utilització de les dades personals de manera confidencial, complint amb el grau de seguretat i protecció adequat, tenint en compte les mesures de seguretat legalment establertes per evitar la seva pèrdua, deteriorament i transferència o accés a tercers no autoritzats. En cap cas no seran cedides a tercers ni seran emprades o venudes amb finalitat comercial.

En acceptar aquestes condiciones, estarà prestant el seu consentiment perquè AFA Enxaneta tracti les seves dades en les condicions indicades i amb les finalitats indicades, consentiment que podrà revocar en qualsevol moment, sense que això invalidi el tractament que s’hagi anat fent fins al moment.